Regulamin

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA STRONIE LADYOWL.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem witryny działającej pod adresem internetowym www.ladyowl.pl jest: LadyOwl Wichrowe Wzgórze 30/64, 61-698 Poznań zwana dalej Usługodawcą.

1.2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sprzedaż (zwany dalej „Sklepem”, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422 tj. ze zm.).

1.3. Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik ,który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).

1.5. Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.

1.6. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych.

1.7. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

1.8. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 602432074 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej info@ladyowl.pl.

2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.

2.2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia jak również takie, które ustalane są indywidualnie z Klientem i SA przez niego zatwierdzone.

2.3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich - i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.

2.4. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców), za realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep.

2.5. Sklep www.ladyowl.pl prowadzi sprzedaży towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.6. Usługodawca za pomocą sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.ladyowl.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej towarów. W przypadku chęci nawiązania współpracy handlowej z Usługodawcą w zakresie sprzedaży hurtowej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą w sposób wskazany w § 1. ust. 1 Regulaminu.

2.7. Składane w sklepie Zamówienia nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie w ramach jednej wysyłki odrębnych Zamówień.

3. REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

3.1. Składanie Zamówień możliwe jest tylko poprzez formularz zamówienia dostępny w Witrynie.

3.2. Zamówienie polega na podaniu w formularzu zamówienia, dostępnym w Witrynie następujących informacji imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej oraz opcjonalnie numeru telefonu.

3.3. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia wszystkich danych w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy info@ladyowl.pl.

3.4. Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

3.5. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

4. ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów prezentowanych w Witrynie lub uzgodnionych indywidualnie droga elektroniczną za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.

4.2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.3. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez wpisanie ich i dokładne opisanie w formularzu lub ustalonych telefonicznie.

4.4. Zmian zamówienia można dokonywać do momentu wpłaty nalezności na konto podane w fakturach proforma. Po opłaceniu zmiany nie są już możliwe. Zamawiający obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

4.5. Usługodawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże najpóźniej przed wystawieniem faktury proforma, poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

a) głównych cechach świadczenia, w tym towaru,

b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

c) adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;

d) łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;

e) każdy produkt może różnić się od zamówionego o +/-2-3cm,

f) sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;

g) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,

h) kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;

i) braku możliwości odstąpienia od umowy

j) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

k) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

4.6. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:

a) danych Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;

b) danych Klienta;

c) listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;

d) kwoty łącznej brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;

e) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;

f) sposobu oraz terminu dostawy;

4.7. Klient w procesie składania Zamówienia otrzyma fakturę VAT. Przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).

4.8. Usługodawca może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

4.9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Usługodawcą przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem info@ladyowl.pl.

4.10. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

4.11. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad.

5. PŁATNOŚCI

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty: a) przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Usługodawcy podany w fakturze proforma potwierdzającej złożenie Zamówienia, b) płatność online za pośrednictwem Systemu PayPal

5.2. LadyOwl nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

6. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

6.1. W przypadku braku płatności w terminie wyznaczonym na fakturze proforma Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę.

6.2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,

b) w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu PayPal- w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.

6.3. Po wysłaniu do Klienta Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:

a) Kurier: do 2 dni roboczych,

b) Poczta Polska priorytet: 3-5 dni roboczych.

6.4. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało opłacone, zrealizowane czy wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce).

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

7.1. Konsument nie może odstąpić od Umowy.

Wszystkie produkty szyte są na indywidualne, zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi.

8. WARUNKI REKLAMACJI

8.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.

8.2. Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod numerem 602 43 20 74 lub pod adres poczty elektronicznej info@ladyowl.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru oraz uzgadniając adres Klienta w celu odbioru przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar uprany/wyczyszczony zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: LadyOwl, Wichrowe Wzgórze 30/64, 61-698 Poznań

8.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

8.4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.5. W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia produktu, koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy były wyższe, niż gdyby produkt pozostał w państwie pierwotnego dostarczenia produktu, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy do wysokości obliczonej według stawek dostarczenia produktu obowiązujących na terenie państwa pierwotnego dostarczenia produktu.

8.6. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

8.7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Dane osobowe, Pliki Cookiem lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki Prywatności ( link).

Wróć